Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Angela’s en een cliënt van Angela’s, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Behandeling

Angela’s zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Angela’s zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Er wordt gewerkt volgende hygiëneregels van de HAM-code van de schoonheidsspecialist, de code van de voetverzorger en de hygiënerichtlijnen voor permanente make-up (PMU).

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Angela’s melden.
Voor permanente make-up behandelingen geldt 48 uur. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Angela’s het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Angela’s de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Angela’s moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.

Betaling

Angela’s vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website.
De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
Angela’s vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, direct contant of per pin te voldoen. Producten kunnen om hygiënische redenen niet worden teruggestuurd of geruild tegen andere producten en/of contanten.
Het reeds betaalde bedrag voorafgaand aan een behandeling, kuur, of (permanente) make-up kan in geen geval worden teruggevorderd.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Angela’s vóór de eerste behandeling, of tijdens een intakegesprek, van alle gegevens, waarvan Angela’s aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Zoals: een allergie, hemofilie of andere bloedstollingsproblemen, immuunstoornis, het gebruiken van cortisonen en steroïden-bevattende medicijnen, het gebruiken van roaccutane, het hebben van diabetes, een vorm van reuma, het dragen van een pacemaker of defibrillator. Hart,- vaat,- en huidproblemen, neuropathie, chemotherapie, vorm van kanker, epilepsie, besmet met HIV, een infectie hebben of een ziekte die met koorts gepaard gaat. Het hebben van hypertrofische littekens of het neigen naar de vorming van keloïden, etc.

Angela’s neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Angela’s behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk, een en ander conform de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Angela’s zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Angela’s is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Angela’s verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Angela’s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Angela’s is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Angela’s is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie

Angela’s geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de nagelreparatie en/of nagelbeugels of orthese heeft laten onderhouden door een andere (medisch) pedicure zonder overleg.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging / nazorg niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de (gebruiks-)aanwijzing heeft gebruikt.

Producten kunnen om hygiënische redenen niet worden teruggestuurd of geruild.
Het reeds betaalde bedrag voorafgaand aan een behandeling, kuur, of (permanente) make-up kan in geen geval worden teruggevorderd.

Beschadiging & diefstal

Angela’s heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Angela’s meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Angela’s. Angela’s moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Angela’s de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Angela’s en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Angela’s het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Angela’s en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Nederland.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Reserveer nu bestaande klant Reserveer nu nieuwe klant